Phong thủy - Tử vi

Thuật Bốc trong phong thủy


Bốc công: Người tòng sự chiêm bốc. Luận hoành. Cát nghiệm của Vương Sung đời Hán: “Ban đêm không trăng mà trong phòng tự bừng sáng, vua lấy làm lạ, bèn triệu Công tào sứ Sung Lan đến để đi hỏi bốc công”. Còn chỉ người tòng sự hoạt động Phong thủy, tức Phong thủy tiên sinh. Hậu Hán thu. Đống Tuyên truyện: “Công Tôn Đan làm nhà ở, mà bốc công cho rằng nhà này sẽ có người chết”. Thái Bình quảng ký, quyển 137, dẫn sách U minh lục của Lưu Nghĩa Khánh thời Nam triều: “Phụ thân của Viên An chết, bà mẹ sai An mang gà rượu đến biếu bốc công, nhờ chọn đất chôn cất”.

Bốc thục: Thời thượng cổ dùng phép chiêm bốc để xác định đất xây dựng kinh đô. Khi bói, lấy mực vẽ lên mai rùa, đem nướng mai rùa, nếu sau khi nướng, mai rùa có những đường hằn nứt xóa hết vết mực, thì là cát. Thượng thư Lạc cáo: “Ngã nãi bốc giản thủy đông, triền thủy tây, duy lạc thực”. Đời sau liền gọi việc chọn đất xây dựng kinh đô là Bốc thực. Tổ khảo tụng của Lục Vân đời Tấn: “Bốc thực Đông Hạ, nguyên quy khái tập”. Tùy thư. Cao Tổ kỷ thượng: “Nơi sông núi mỹ lệ, cây cỏ tốt tươi, Bốc thực tướng thổ, nên xây dựng đô thị”.

Bốc cát: Chiêm bốc để chọn ngày lảnh hoặc đất tốt. Sách Huy chủ hậu lục, quyển 1, của Vương Minh Thanh đời Tống, viết: “Vĩnh Xương Lăng bốc cát, lệnh cho Tư thiên giám Miêu Xương đi xem tướng đất ở Tây Lạc”. Về sau “Bốc cát”được dùng để chỉ việc chọn đất mai táng.

Phong thủy - Tử vi
Tuyệt mệnh tinh trong phong thủy
Phong thủy - Tử vi
Hóa giải hình sát và phong thủy
Phong thủy - Tử vi
Trạch kinh với thuật phong thủy